Praktyki prowadzone przez SPONPK (warsztaty) dla pośredników ...
 
   UWAGA: w zw. ze zmianą UoGN w roku 2013 naboru nie prowadzimy   
 
 
Stowarzyszenie organizuje praktyki zawodowe w formie warsztatów. W sprawie praktyk należy zgłaszać się do biura stowarzyszenia lub do pełnomocnika. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym (sobota-niedziela) w Bydgoszczy lub w Toruniu. Płatność za praktyki dokonywana jest na podstawie umowy w ratach.
 
Posiadamy najdłuższe i największe w regionie doświadczenie w prowadzeniu praktyk zawodowych.
Cena: 1800 zł + koszt wydania dzinnika praktyk
 
Najbliższy planowany termin rozpoczęcia zajęć praktyk dla pośredników:
 • wrzesień 2012
Uwaga !
WIELKA PROMOCJA - NAJNIŻSZA CENA W REGIONIE za praktyki - ilość miejsc ograniczona !
TYLKO 6 x 200zł + wpisowe - promocja trwa do 10 sierpnia 2012 lub wyczerpania miejsc.
 
 • Zapisując się odpowiednio wcześniej na praktyki możesz skorzystać z promocji "6 x 200"
 • Wszelkie pozostałe formalności po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomów
 • zajęcia do wyboru w Bydgoszczy lub w Toruniu
 • możliwość odbycia jednocześnie praktyk dla pośredników i zarządców
  (dodatkowa promocja do dnia 30 sierpnia - tylko jedno wpisowe !)
nie czekaj dłużej - ilość miejsc ograniczona - zaoszczędzisz kilkaset złotych !
 
Więcej informacji można uzyskać w biurze stowarzyszenia lub u pełnomocnika.
 
Serdecznie zapraszamy !
 
 
 
 
Praktyki zawodowe dla kandydatów na pośredników ...
 
Zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15.02.2008 w sprawie nadawania licencji i uprawnień zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami zgodnie z  § 7. 1. Kandydat, po spełnieniu wymogów, o których mowa odpowiednio w art. 177 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 182 ust. 1 pkt 3 i 4 albo art. 187 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, składa do organizatora praktyki zawodowej wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej.
 
Kompletne wnioski wraz załącznikami kandydat składa w lokalnym stowarzyszeniu, które w imieniu organizatora (PFRN) wydaje dziennik praktyk. Do wniosku należy dołączyć:
 • dowód wpłaty
 • załącznik nr 1 lub 2 (w zależności od tego jakie kandydat ukończył studia);
 • załącznik nr 3 (dotyczy tylko obcokrajowców);
 • Poświadczoną kopię dyplomu ukończenia studiów związanych z gospodarką nieruchomościami wraz z odpowiednim zaświadczeniem* lub studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wraz z programem*;
 • Pisemną zgodę osoby uprawnionej* oraz prowadzącego (przedsiębiorcy* lub organizacji zawodowej*) na przeprowadzenie praktyki zawodowej;
 • Oświadczenie dotyczące powtwierdzenia spełnienia wymogów odbycia praktyki (§ 13.2 w/w rozporządzenia)
Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy prowadzący i uprawniony są wpisani do rejestru osób prowadzących i uprawnionych. Osby te mogą zostać wpisane do w/w rejestrów pod warunkiem złożenia odpowiednich wniosków oraz spełnienia wymogów określonych w § 8.1, pkt  2 oraz § 8.2. w/w rozporządzenia.
 
Dziennik praktyk będzie mógł zostać wydany wyłącznie po spełnieniu w/w warunków.
 
W trakcie praktyki wpisy w dzienniku praktyk potwierdza osoba uprawniona, a po jej zakończeniu zrealizowanie programu na ostatniej stronie potwierdza prowadzący. Potwierdzenia te składane są poprzez podbicie pieczątki (osoba uprawniona – imiennej, prowadzący - firmowej lub firmowej i imiennej) oraz złożenie podpisu.
 
Po zrealizowaniu programu praktyk dziennik praktyk wraz z opisem transakcji (w 2 egzemplarzach) należy złożyć w biurze stowarzyszenia, które go wydało w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z §13.2 rozporządzenia MI z dn. 15.02.2008r.
 
 
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15-02-2008
 Rozporządzenie MI z dn.01.04.09 zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień ...
 Wniosek o wydanie dziennika praktyk
 Załącznik nr 1 dla osób, które ukończyły studia wyższe związane z gospodarką nieruchomościami
 Załącznik nr 2 dla osób, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa
 Załącznik nr 3 (dotyczy wyłącznie obcokrajowców)
 Oświadczenie dotyczące potwierdzenia odbycia praktyki
 obowiązkowy załącznik do wniosku
 Wniosek o wpisanie na listę prowadzących praktyki
 Wniosek o wpisanie na listę uprawnionych
 Przykład harmonogramu praktyki (dla prowadzących)
 Schemat opisu transakcji sprzedaży / wynajmu - strona podażowa (dla praktykantów)
 Schemat opisu transakcji kupna / najmu - strona popytowa (dla praktykantów)

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media